Board logo

标题: [作品集] 何佗罗夫斯基 [打印本页]

作者: martury    时间: 2018-9-2 20:25     标题: 何佗罗夫斯基

ID:rice0330 / Martury


不会像素 不会古风 不会排文字
你问我会啥?


EMMM  我会 算不算?
讨论地址http://www.missyuan.com/thread-850240-1-1.html[ 本帖最后由 martury 于 2018-9-3 11:04 编辑 ]
作者: martury    时间: 2018-9-2 20:27

07年部分
  

   
  上色


[ 本帖最后由 martury 于 2018-9-2 23:04 编辑 ]

图片附件: u04o4vu6.jpg (2018-9-2 20:27, 36.17 KB) / 该附件被下载次数 69
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656080图片附件: zo9tqotb.jpg (2018-9-2 20:27, 33.8 KB) / 该附件被下载次数 69
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656081图片附件: xkcmyvct.jpg (2018-9-2 20:27, 36.1 KB) / 该附件被下载次数 69
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656082图片附件: wapm06l7.jpg (2018-9-2 20:27, 32.44 KB) / 该附件被下载次数 66
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656083图片附件: pdagxuus.jpg (2018-9-2 21:08, 378.46 KB) / 该附件被下载次数 68
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656084图片附件: k3j9hrf8.jpg (2018-9-2 20:30, 171.54 KB) / 该附件被下载次数 71
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656085图片附件: styzreps.jpg (2018-9-2 20:32, 196.01 KB) / 该附件被下载次数 75
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656086


作者: martury    时间: 2018-9-2 20:37

08年
  [ 本帖最后由 martury 于 2018-9-2 20:48 编辑 ]

图片附件: 1s5ffxw9.jpg (2018-9-2 20:37, 28.99 KB) / 该附件被下载次数 65
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656088图片附件: 7alm82qn.jpg (2018-9-2 20:37, 33.75 KB) / 该附件被下载次数 74
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656089图片附件: 324enolk.jpg (2018-9-2 20:37, 36.1 KB) / 该附件被下载次数 73
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656090图片附件: t4ufqji7.jpg (2018-9-2 20:37, 34.12 KB) / 该附件被下载次数 72
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656091图片附件: -3-2.jpg (2018-9-2 20:39, 112.15 KB) / 该附件被下载次数 73
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656092图片附件: 11-2.jpg (2018-9-2 20:39, 36.2 KB) / 该附件被下载次数 67
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656093图片附件: 13-2.jpg (2018-9-2 20:39, 57.84 KB) / 该附件被下载次数 67
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656094图片附件: 1212.jpg (2018-9-2 20:39, 64.79 KB) / 该附件被下载次数 68
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656095


作者: martury    时间: 2018-9-2 20:43图片附件: large_fESb_3279h132089 (1).jpg (2018-9-2 20:43, 60.42 KB) / 该附件被下载次数 73
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656096图片附件: large_HVkU_688o204234.jpg (2018-9-2 20:43, 86.19 KB) / 该附件被下载次数 67
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656097图片附件: large_VQVn_3340a132089 (1).jpg (2018-9-2 20:43, 91.82 KB) / 该附件被下载次数 70
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656098图片附件: large_xVS2_59895b206106.jpg (2018-9-2 20:43, 149.88 KB) / 该附件被下载次数 70
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656099


作者: martury    时间: 2018-9-2 20:47

2014年图片附件: Namie.jpg (2018-9-2 20:47, 546.43 KB) / 该附件被下载次数 78
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656100图片附件: Namie1.jpg (2018-9-2 20:47, 416.52 KB) / 该附件被下载次数 73
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656101


作者: martury    时间: 2018-9-2 20:52

2015年


九阴上色活动九阴朋友的签名··

图片附件: 女 蓝仙翁.jpg (2018-9-2 20:52, 1.08 MB) / 该附件被下载次数 73
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656102图片附件: 鹿屿洛月 哒.jpg (2018-9-2 20:52, 359.49 KB) / 该附件被下载次数 75
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656103图片附件: 鹿屿洛月 年.jpg (2018-9-2 20:52, 548.67 KB) / 该附件被下载次数 78
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656104图片附件: 鹿屿洛月 念.jpg (2018-9-2 20:52, 472.11 KB) / 该附件被下载次数 65
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656105


作者: martury    时间: 2018-9-2 20:53

继续九阴朋友

图片附件: 鹿屿洛月 月.jpg (2018-9-2 20:53, 548.82 KB) / 该附件被下载次数 64
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656106图片附件: 鹿屿洛月.jpg (2018-9-2 20:53, 546.87 KB) / 该附件被下载次数 72
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656107图片附件: 鹿屿洛月1.jpg (2018-9-2 20:53, 566.39 KB) / 该附件被下载次数 66
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656108


作者: martury    时间: 2018-9-2 21:02图片附件: 8.11 1.jpg (2018-9-2 21:02, 570.37 KB) / 该附件被下载次数 64
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656109图片附件: 8.12.jpg (2018-9-2 21:02, 415.67 KB) / 该附件被下载次数 69
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656110图片附件: 8.11.jpg (2018-9-2 21:02, 841.92 KB) / 该附件被下载次数 77
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656111图片附件: 8.16.jpg (2018-9-2 21:02, 472.74 KB) / 该附件被下载次数 72
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656112图片附件: 8.19.jpg (2018-9-2 21:02, 461.33 KB) / 该附件被下载次数 66
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656113


作者: martury    时间: 2018-9-2 21:03图片附件: 8.27.jpg (2018-9-2 21:03, 440.33 KB) / 该附件被下载次数 73
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656114图片附件: 9.1.jpg (2018-9-2 21:03, 472.11 KB) / 该附件被下载次数 67
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3656115


作者: martury    时间: 2018-9-2 21:05[ 本帖最后由 martury 于 2018-9-5 10:56 编辑 ]
作者: martury    时间: 2018-9-6 15:24

[ 本帖最后由 martury 于 2018-9-7 15:04 编辑 ]
作者: martury    时间: 2018-9-8 23:37

第一次参加数码区的调色  好玩

图片附件: 调色1.jpg (2018-9-8 23:37, 647.64 KB) / 该附件被下载次数 73
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3657607图片附件: 调色2.jpg (2018-9-8 23:37, 814.31 KB) / 该附件被下载次数 82
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3657608图片附件: 调色3.jpg (2018-9-8 23:37, 745.86 KB) / 该附件被下载次数 84
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3657609


作者: martury    时间: 2018-9-11 00:26
图片附件: 调色4.jpg (2018-9-11 00:26, 612.79 KB) / 该附件被下载次数 72
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658115图片附件: 调色5.jpg (2018-9-11 00:26, 588.71 KB) / 该附件被下载次数 72
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658116图片附件: 调色6.jpg (2018-9-11 00:26, 543.97 KB) / 该附件被下载次数 71
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658117图片附件: 调色7.jpg (2018-9-11 00:26, 666.27 KB) / 该附件被下载次数 90
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658118


作者: martury    时间: 2018-9-15 16:36

调的好奇怪哦[ 本帖最后由 martury 于 2018-9-15 23:03 编辑 ]

图片附件: 调色8.jpg (2018-9-15 16:36, 870.6 KB) / 该附件被下载次数 70
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658914图片附件: 调色9.jpg (2018-9-15 16:36, 772.56 KB) / 该附件被下载次数 76
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658915图片附件: 调色10.jpg (2018-9-15 16:36, 349.18 KB) / 该附件被下载次数 68
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658916图片附件: 调色11.jpg (2018-9-15 17:59, 630.32 KB) / 该附件被下载次数 62
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3658932


作者: martury    时间: 2018-9-29 15:38图片附件: 9.16.jpg (2018-9-29 15:38, 672.61 KB) / 该附件被下载次数 69
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3662406图片附件: 9.17.jpg (2018-9-29 15:38, 609.31 KB) / 该附件被下载次数 68
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3662407图片附件: 9.22.jpg (2018-9-29 15:38, 667.94 KB) / 该附件被下载次数 70
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3662408图片附件: 9.27.jpg (2018-9-29 15:38, 650.76 KB) / 该附件被下载次数 70
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3662409图片附件: 9.29.jpg (2018-9-29 15:38, 648.42 KB) / 该附件被下载次数 65
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3662410


作者: martury    时间: 2018-11-8 20:44图片附件: 10.8 1.jpg (2018-11-8 20:44, 438.17 KB) / 该附件被下载次数 56
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668661图片附件: 10.8.jpg (2018-11-8 20:44, 766.84 KB) / 该附件被下载次数 63
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668662图片附件: 10.9.jpg (2018-11-8 20:44, 586.02 KB) / 该附件被下载次数 60
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668663图片附件: 10.10.jpg (2018-11-8 20:44, 556.64 KB) / 该附件被下载次数 64
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668664图片附件: 10.11.jpg (2018-11-8 20:44, 322.46 KB) / 该附件被下载次数 61
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668665


作者: martury    时间: 2018-11-8 20:45

图片附件: 10.13.jpg (2018-11-8 20:45, 406.58 KB) / 该附件被下载次数 65
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668666图片附件: 10.14.jpg (2018-11-8 20:45, 790.41 KB) / 该附件被下载次数 65
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668667图片附件: 11.6.jpg (2018-11-8 20:45, 137.97 KB) / 该附件被下载次数 54
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668668图片附件: 11.8.jpg (2018-11-8 20:45, 477.97 KB) / 该附件被下载次数 60
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3668669


作者: martury    时间: 2019-3-31 19:37
图片附件: 12.4.jpg (2019-3-31 19:37, 734.02 KB) / 该附件被下载次数 40
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694462图片附件: 12.5.1.jpg (2019-3-31 19:37, 525.21 KB) / 该附件被下载次数 38
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694463图片附件: 12.5.jpg (2019-3-31 19:37, 384.33 KB) / 该附件被下载次数 46
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694464图片附件: 12.18.jpg (2019-3-31 19:37, 736.37 KB) / 该附件被下载次数 39
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694465图片附件: 12.26xiao.jpg (2019-3-31 19:37, 102.86 KB) / 该附件被下载次数 41
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694466图片附件: 12.26.jpg (2019-3-31 19:38, 377.06 KB) / 该附件被下载次数 42
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694467


作者: martury    时间: 2019-3-31 19:39图片附件: 1.17.jpg (2019-3-31 19:39, 497.49 KB) / 该附件被下载次数 54
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694468图片附件: 1.19.jpg (2019-3-31 19:39, 447.58 KB) / 该附件被下载次数 44
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694469图片附件: 1.28.jpg (2019-3-31 19:39, 555.78 KB) / 该附件被下载次数 38
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694470图片附件: 2.2.1.jpg (2019-3-31 19:39, 1.09 MB) / 该附件被下载次数 39
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694471图片附件: 2.2.jpg (2019-3-31 19:39, 560.35 KB) / 该附件被下载次数 37
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694472


作者: martury    时间: 2019-3-31 19:40图片附件: 2.3.jpg (2019-3-31 19:40, 210.35 KB) / 该附件被下载次数 38
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694473图片附件: 2.19.jpg (2019-3-31 19:40, 373.76 KB) / 该附件被下载次数 36
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694474图片附件: 2.25.jpg (2019-3-31 19:40, 543.31 KB) / 该附件被下载次数 40
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694475图片附件: 3.2.jpg (2019-3-31 19:40, 260.87 KB) / 该附件被下载次数 39
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694476图片附件: 3.3.jpg (2019-3-31 19:40, 351.02 KB) / 该附件被下载次数 42
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694477


作者: martury    时间: 2019-3-31 19:41
图片附件: 3.30.jpg (2019-3-31 19:41, 363.23 KB) / 该附件被下载次数 53
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694478图片附件: 3.31.jpg (2019-3-31 19:41, 672.29 KB) / 该附件被下载次数 59
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3694479


作者: martury    时间: 2019-9-9 14:28渣像素·新浪··吞了 唉

放心有图片 就是太大 出来慢


[ 本帖最后由 martury 于 2019-9-9 21:00 编辑 ]

图片附件: 修了个P.jpg (2019-9-9 21:00, 1.67 MB) / 该附件被下载次数 43
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3702913


作者: martury    时间: 2019-10-29 09:51图片附件: 剪贴.jpg (2019-10-29 09:51, 868.86 KB) / 该附件被下载次数 37
http://www.missyuan.com/attachment.php?aid=3704118


欢迎光临 思缘论坛 (http://www.missyuan.com/) Powered by Discuz! 6.0.0